مجوزهای اویواسکای

مجوز برگزاری دوره های هوانوردی
مجوز موسسه مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری برای برگزاری دوره های خلبانی
مجوز برگزاری دوره با سیمولاتور
تاییده سازمان هواپیمایی کشوری برای نظام نامه های لازم جهت فعالت های آموزشی
مجوز دوره های خلبانی هواپیما
مجوز برگزاری دوره های خلبانی
مجوز دوره های خلبانی هلیکوپتر
تاییده سازمان هواپیمایی کشوری برای نظام نامه های لازم جهت فعالت های آموزشی
مجوز برگزاری دوره های زبان هوانوردی
مجوز موسسه مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی کرو پروازی.
مجوز برگزاری دوره آنلاین هوانوردی
مجوز موسسه مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری برای برگزاری دوره های مهمانداری
مجوز دوره های آنلاین خلبانی
مجوز برگزاری دوره های تئوری و عملی مهمانداری
مجوز برگزاری دوره مهمانداری
تاییده سازمان هواپیمایی کشوری برای نظام نامه های لازم جهت آموزش مهمانداری
مجوزبرگزاری دوره خلبانی
تاییده سازمان هواپیمایی کشوری برای نظام نامه لازم جهت نمایندگی رسمی در ارزیابی مهارت زبان انگلیسی کرو پروازی.
مجوز اینماد آموزشگاه خلبانی اویواسکای
مجوز اینماد آموزشگاه خلبانی ایوی اسکای